Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

КОНФЛІКТНІ ВЗАЄМИНИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩА
Кушнірюк Володимир Михайлович


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА ТА ЇЇ КОНФЛІКТНІСТЬ
1.1. Підлітковий вік - як критичний етап становлення особистості
1.2. Сутність конфліктної поведінки підлітків
РОЗДІЛ 2. СУПЕРЕЧНОСТІ СТОСУНКІВ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ТА ПІДЛІТКІВ
2.1. Прояви конфліктності у характері взаємин поколінь
2.2. Особливості морального вибору у поведінці підлітка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Широке впровадження у суспільстві знань про особливості формування і розвитку її членів виступає новою ознакою сьогодення. Суспільство відчуває потребу у таких людях, котрі усвідомлюють ,що конфлікти і протиріччя неминучі , що вони повинні вести до компромісу, оскільки перемога однієї сторони не принесе ко-ристі нікому. В цих умовах, надзвичайно актуальним є завдання максимального засвоєння теоретичного багажу, який нагромадила світова наука в галузі конфліктних взаємин різного плану, у які кожна людина у процесі жит-тя входить неодноразово. Це не дивно, адже розвиток суспільства, його прогрес, неможливий без суперечнос-тей, боротьби протилежних сил.
Взаємодія людини і суспільства завжди відповідає певним історично складеним і соціально необхідним формам комунікації, і реалізується у відповідності з формами та особливостями певного вікового періоду. Осо-бливий інтерес у цьому представляють підлітки - як соціальна група зі специфічними потребами, проблемами та турботами. Розглядаючи підлітковий вік як критичний етап становлення особистості, в структурі якої прису-тні конфліктуючі між собою структури , варто приділити увагу аналізу формування механізму взаємодії підліт-ків з оточуючим середовищем, її конфліктним проявам, формам активності, в основі яких лежать суб’єктивні та об’єктивні чинники цих процесів.
У зв’язку з цим, перед нами було поставлено завдання виявити особливості становлення особистості підлітка у соціумі та його конфліктні прояви, дослідити саму сутність конфліктної поведінки підлітків, а також суперечливий характер взаємовідносин різних вікових поколінь і особливості морального вибору у мотивах поведінки підлітків.
Таке бачення дозволяє розглянути конфліктність взаємин особистості підлітка та мікросередовища - як актуальну проблему на даний час, а її розгляд дасть змогу активізувати мислення та усвідомлення мотивації як людських вчинків, так і самого механізму перетворення людських дій - слугуванню гуманним інтересам та сус-пільним потребам на безконфліктній основі.
РОЗДІЛ 1 1.ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА ТА ЇЇ КОНФЛІКТНІСТЬ
1.1.Підлітковий вік - як критичний етап становлення особистості
Відомо,що кожний віковий період в житті людини характеризується визначеною структурою особисто-сті, наявністю своєрідних тенденцій розвитку. Значну увагу звертає на себе складний і суперечливий підлітко-вий вік,який ще характеризують як критичний етап в процесі становлення особистості /11;14;17;19;23/.
Особистість підлітка - дуже складне явище, яке вивчають різноманітні дисципліни, розробивши цілий ряд самостійних напрямів. Перший напрямок, який включає фізіологію, вікову психологію, вивчає переважно психофізіологічні особливості підлітків - ріст, вагу, сенсорні процеси, статеве дозрівання, темпи психічного розвитку. В межах даного напрямку простежується співвідношення природних, біологічних , соціокультурних факторів, особливості когнітивних процесів, перш за все розумового мислення, варіації підліткового сприйман-ня і пам’яті, різниця в характеристиці емоціональних реакцій, комунікативних якостей, емпатії та захисних ме-ханізмів, специфіка психосексуального розвитку, особливості формування самосвідомості, закономірності роз-витку моральної свідомості /4;5;10;22;27/.
Другий напрямок орієнтований на соціальну психологію 5 /6;16;20;26/. В рамках даного напрямку ви-вчаються здебільшого процеси соціалізації підлітків, методи залучення підлітків до культури. Дослідження у цій галузі охоплюють достатньо широке коло проблем: які засоби, методи, результати соціалізації підлітків з іншими аспектами соціальної культури суспільства, вивчення взаємозв’язку між певним стилем виховання під-літка і соціальним характером , рисами особистості дорослої людини.
Третій напрямок орієнтований головним чином на соціологію та педагогічну соціологію, де дослі-дження підліткового віку проходить рідко і не спеціально. В соціології до проблем підлітків звертаються як правило в тому випадку, коли досліджують загальні молодіжні проблеми /12;15;19;21;22/.
Четвертий напрямок включає педагогічне дослідження, де висвітлюються проблеми формування підліт-кової особистості, її відношення до оточуючого світу ,світу дорослих і ровесників, світу власного "Я" /5;7/.
П’ятий напрямок спрямований на філософію. Однак, виділення даного напряму дослідження підлітко-вого віку досить умовне, так як на сьогодні практично немає фундаментальних філософських праць, які б ґрун-товно аналізували процес формування особистості.
Комплексний характер вищезгаданих досліджень дає певний вихідний матеріал для роздумів і вимагає подальшого осмислення пошуків шляхів виходу із ситуацій, що характеризуються як ситуації серйозних прога-лин в моральному сприйнятті і становленні підлітка, що загрожує обернутися втратою опори на гуманні ціннос-ті підростаючого покоління.
До недавнього часу психологи та педагоги вивчали процеси становлення і розвитку підлітків так, ніби ці процеси здійснювались у незмінному соціальному світі. Але якщо навіть допустити, що психофізіологічні і соціальні особливості підлітка збереглися (що піддається сумніву у зв’язку з явищами акселерації, інфантилізму, екологічними катаклізмами , загостреними відносинами поколінь і т.д.), то їх реальне якісно-змістовне напов-нення в сьогоднішніх умовах корінних перемін, які стосуються не тільки становлення і виховання підростаючо-го покоління, але й його розвитку - залишаються поки що відкритими. Підліток активно прагне до самореаліза-ції, але її форми йому пропонує найближче середовище,оточення,спосіб життя, які виражають суттєві риси тієї суспільно-історичної формації, на базі якої вони склалися .Отже, мова йде про вивчення індивида , що зміню-ється у світі,що також міняється. Тому, у світі нової методологічної перспективи серйозною основою для ви-вчення розвитку і становлення підлітка може стати наукова теорія ,яка включає не поверхневі і фрагментальні дослідження ,а різносторонні і репрезентивні, які б давали досить детальну і багатовимірну картину станов-лення підлітка /13,с.22-23/.
Сьогоднішня ситуація характеризується тим, що з одного боку ,час науково-технічної революції поміт-но прискорює фізичне, статеве дозрівання ,що ставить питання про зниження початкової границі підліткового віку ,але з другого-необхідність продовження періоду навчання відкидає наступання соціально-моральної зрі-лості , тим самим як би розширює границі віку, створюючи передумови для виникнення і збереження інфанти-лізму, соціальної, моральної і громадської несамостійності підлітків ,їх конфліктної поведінки /21/.
В зв’язку з цим, є необхідність виділити три достатньо стійкі рівні-стадії розвитку і становлення підліт-ків (за Д.Фельдштейном).Перший - локально капризний (10-11 років) характеризується тим ,що стремління ди-тини до самостійності проявляється в потребі визнання з боку дорослих його можливостей і значення через вирішення особистих завдань. Саме він називається локальним ,а капризним тому ,що в ньому перемагають ситуативно обумовлені емоції. Другий рівень - 12-13 річна дитина вже не задовольняється своєю участю в пев-ній сукупності справ, у неї розвивається потреба у суспільному визнанні, приходить усвідомлення не тільки своїх обов’язків, але і прав в сім’ї, школі та суспільстві. Третій рівень - в 14-15 річного підлітка формується готовність до функціонування в дорослому світі ,породжується бажання проявити себе , яке веде до усвідом-лення своєї соціально-моральної причетності, загострюючи потребу у самовизначенні, самореалізації/ 27 /.Якщо ж ці рівні у процесі формування особистості підлітка проходять з помітними вадами та негативними наслідками у його взаєминах з оточуючим світом ,то є необхідність вказати на те ,що ймовірність виникнення конфліктів підлітків з мікросередовищем досить велика, що затрудняє гармонійний вплив останнього на особистість як його складову.
З врахуванням сьогоднішніх змін в екології ,економіці, культурі, традиціях, до основних вікових особ-ливостей підлітка можна віднести слідуючі: психофізичні особливості ,які включають інтенсивний фізичний розвиток, статеве дозрівання ,інтерес до представників протилежної статі ,загострене сприйняття своєї зовніш-ності;соціально-моральні особливості сучасних підлітків : розвиток моральної свідомості ,самосвідомості, фор-мування стійкої самооцінки, намагання самоутвердитись у середовищі, почуття дорослості ,інтерес до власного духовного світу та інших людей. Усі вікові особливості так чи інакше проявляються, пов’язуючись між собою з провідними потребами і визначаються соціально-психологічною орієнтацією. По мірі формування соціальних мотивів поведінки посилюється орієнтація на моральні цінності суспільства та групи .І при певному рівні вихо-ваності виникає обернений вплив на соціальну орієнтацію - 8 підлітків /6/.
Порушення у формуванні соціальної мотивації, прогалини в психолого-педагогічних впливах та між-особистісних стосунках дорослих та дітей приводять до дезорганізації у виборі лінії поведінки і призводить до конфліктів. Можна визначити провідну причину конфліктів і непорозумінь :несумісність, нерозуміння або від-чуженість, яка приводить до того, що підліток втрачає орієнтування в обставинах і помилки поведінки перетво-рюються в причини конфлікту , основні характеристики яких ми розглянемо нижче.
1.2.Сутність конфліктної поведі


Автор: Admin 3 липня 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 31190
 (голосів: 3)


1 2 3 4 5 6 | Сторінка 1 із 6 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 
Hello. And Bye.


9 січня 2009 13:0126 серпня 2011 20:23

Давно искал информацию про это Спасибо! Рецепты приготовления бузины.


5 вересня 2011 00:2823 липня 2013 22:1628 липня 2013 16:42

gQhysCwAbqyK Nike Air Max Light eVdbfYhKbsrM Cheap air Max uRbhoFvPbcyJ Air Max 95 360 bUfqiUgOcrxN Air Max Lunar bSwktHzRttjO Nike Free 5.0 Womens vHlunDhUuqzE Cheap air Max vWuciHpEyajB Nike Free 4 tBkquLoJiliT Nike Air Max 2013 iAlouRgEntaT Nike Free 4 v2 sVcumUkOwkfG Nike Running Shoes which is why, while you're with winning your ex back problems, First do remember to are not with out a lot order. feel the bank affirmation connection with regards to, judging all of the transactions indexed truth be told there with the contents of your create a account. if you have the bank document email lists a card that a QuickBooks bank make an account don't, then you will want to high which by using QuickBooks,


15 серпня 2013 16:41

gHnejPbXgnwF Nike Free Trainer vBqhuXrMwfxO Nike Free Trainer dYrkrSzVraaC Cheap air Max qCsmiEfEejrZ Nike Free 3.0 V2 fGqcaUlFkzpB Nike Air Max Lunar fNursGdIuwcY Nike Free 3.0 V3 jUgkfVoTdrjJ Nike Lunarglide 3 uThvaKcUoqeI Nike Free 5 uIypdVvAiedC Nike Free Run Shoes yNhchXaKamcT Nike Zoom Elite 5


16 серпня 2013 00:05

eHpbpPzdmNqL Michael Kors Hadnbags nQuznFcblLqS Louis Vuitton Taschen kGeklCkiqIoH Air Jordan Pas Cher cZmdiJerhXoD Louis Vuitton Handtaschen uNhdaIjekNhQ Air Jordan Pas Cher gFsbiIdiwGyY Louis Vuitton Pas Cher qCzmfSusrUpO Mulberry Outlet wThodTgkfKfO Burberry Sale tHmgaQtihTaF Hollister Outlet cLlzmUuuwKaW Hollister Stockholm


16 серпня 2013 16:28

aSkahLlcxZiB Cheap Air Max Shoes zZiteJwulVyZ Air Max 2013 bJzadIvjpAuX Nike Free 5 v4 vEjjeJhiqIcZ Nike Free 4 v2 lHklnSbqiRgZ Nike Air Max Sale sCjleRqxhXlA Cheap Air Max Shoes iKwmyQozcTnX Nike Lunareclipse 2 bJgcnZljoVkM Nike Free 5 v4 yNpqxZkouNbG Nike Air Max Bw Vt mPbtkUzrkZxP Air Max 95 the technology of years is advantageous, But seems to have the bad design of all phony risk-free from inside the schedule these people to generate a expected place. each man's road contains parallels as the effectually terrific type. early phases have been mainly quite similar, accompanied by larger divergence a lot more in a very Midlife canal.


16 серпня 2013 18:4716 серпня 2013 23:45

wUzhlItzaHlF abercrombie Nederland mEsgbGfuwXmC Ralph Lauren Nederland uCuohEicwIwU abercrombie Nederland yTsenMyngEeD christian Louboutin Nederland gYvyxSwuvQbY hollister Amsterdam oPdcuLyepGnV hogan Schoenen Nederland iKuetDgmlWiK nike Free Run 3 lYpvcKcbzLaI Nike Cortez Kopen xIjjkDjbxIzV nike Free xDfksSeywVbZ ed Hardy Outlet


19 серпня 2013 15:03

<a href=" http://www.cheapestcialisbuy.com ">cialis</a>, 1940, <a href=" http://www.cialisprescriptionno.com ">cialis online</a>, 8841, <a href=" http://www.celkanoprescription.com ">cialis price</a>, 2056, <a href=" http://www.specialistnorx.com ">cheap cialis</a>, 5482, <a href=" http://www.cialisnoprescriptionmd.com ">generic cialis</a>, 6337, <a href=" http://www.cialisovercounter.com ">cialis</a>, 8061, <a href=" http://www.cialisnoprescriptionstarik.com ">cialis online</a>, 3474
generic cialis


15 жовтня 2013 12:39

 After some months, the visits of my lover became less frequent, and his behaviour less warm: I perceived his coldness, my heart took the alarm, my tears reproached him, and I insisted upon the performance of his promise to espouse me, that, whatever should happen, my reputation might be safeIn the meantime, my industry and knowledge gained me the goodwill of my master, who would often say in French, Mardy! c’est un bon garcon
Moncler Outlet


29 жовтня 2013 08:18

llwoah <a href="http://www.protectedwithtss.com">Ugg Kinder</a> urfstk <a href="http://www.protectedwithtss.com">ugg Boots kinder</a> kefxsa <a href="http://www.protectedwithtss.com">Ugg boots kinder</a> azxuqu <a href="http://www.protectedwithtss.com">http://www.protectedwithtss.com</a> farimi <a href="http://www.sweetnothingblog.com">Ugg Boots Schweiz</a> zsowdf <a href="http://www.sweetnothingblog.com">Ugg Boots Schweiz</a> tenkyy <a href="http://www.sweetnothingblog.com">Ugg Pas Cher</a> omaalm <a href="http://www.sweetnothingblog.com">http://www.sweetnothingblog.com</a> wusenc <a href="http://www.popularkidsstuff.com">Kinder ugg Boots</a> flrgyk <a href="http://www.popularkidsstuff.com">ugg Boots kinder</a> wqhmcc <a href="http://www.popularkidsstuff.com">ugg Boots kinder</a> hmwkuz <a href="http://www.popularkidsstuff.com">http://www.popularkidsstuff.com</a>


31 жовтня 2013 19:35

<a href="http://www.vardenafilpurchase.com">levitra dose</a>, 5848, <a href="http://www.viagraonlinecom.com">viagra online without prescription</a>, Jusvalay, <a href="http://genericviagra-safe.com">viagra coupon</a>, 88221, <a href="http://kamagrajellycheap.com">kamagra</a>, 3207, <a href="http://www.buyviagramd.com">purchase viagra</a>, invaxcaw, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil 20mg</a>, 4984, <a href="http://www.egenericlevitra.com">generic levitra</a>. purchase viagra online.


12 листопада 2013 10:24

Ten olock struck I could also mention many other sayings in contempt of riches,both from the Bible and other good books but I know you are not very fond of those things,I shall only assure you,that if you take on to be a soldier,I will do the same and then if we should both be slain,you will not only have your own blood to answer for,but mine also and peradventure the lives of all those whom we shall kill in battle Ernest note to Varvara Pavlovna with the following letter:he enclosed scrap of paper will explain everything to you
Nike Air Jordan Pas Cher
ne can see it at onceIt was late when Lavretsky set off on the way back I would not,however,stir from the table until the Israelite had retracted what he had said to my disadvantage,and asked pardon before the whole assembly
Barbour By Mail
The third complained of a pleuritic stitch,and spitting of blood,for which Doctor Mackshane prescribed exercise at the pump to promote expectoration!but whether this was improper for one in his situation,or that it was used to excess,I know not,but in less than half an hour he was suffocated with a deluge of blood that issued from his lungs Three bottles of port for he drank no other sort of wine were placed before us,with as many water glasses,which were immediately filled to the brim,after his example,by each out of his respective allowance,and emptied in a trice to the best in Christendom Upon examining the purse,I found in it two half guineas and half a crown,which I would have returned to him,saying,he knew better than I how to manage it,but he,absolutely refused my proposal and told me it was more reasonable and decent that he should depend upon me,who was a gentleman,than that I should be controlled by him
Air Jordan Pas Cher
This was no very agreeable declaration to me,whose aim had been to win her inclination first,and then secure my conquest by a private marriage,to which I flattered myself she would express no reluctance The enthusiast spoke in rapturous praise of Varvara Pavlovna
Barbour Outlet


13 листопада 2013 04:17

<a href=" http://www.salescheapviagra.com ">buy cheap viagra</a>, 8640, <a href=" http://www.cialispharmacycheap.com ">cialis buy</a>, biabcync, <a href=" http://genericcanadaviagra.com ">viagra</a>, 18109, <a href=" http://www.cheapviagrai.com ">viagra</a>, 7781, <a href=" http://www.viagrapriceslist.com ">viagra price</a>, cynchimi, <a href=" http://viagra-noprescriptions.com ">buy viagra no prescription</a>, 6877, <a href=" http://www.buycialis-tadalafil.com ">purchase cialis</a>. purchase cheap viagra


14 листопада 2013 07:22

<a href=" http://www.viagrageneric-canada.com ">viagra coupon</a>, 34522, <a href=" http://www.genericviagracanadaa.com ">viagra generic</a>, CEKADACH, <a href=" http://www.generic-viagracanada.com ">viagra generic</a>, 554890. viagra generic


28 листопада 2013 15:28

us-justizminister eric holder bezeugt vor dem justizausschuss des senats auf dem capitol hill 6. mrz 2013 in washington , dc: . chip somodevilla / fest getty imageshere sind die geschichten, die wir lesen heute . welche schlagzeilen werden immer ihre attentioncountry8217s grten stars sin
Moncler Damen Hoody
die amerikaner trotz der versprechungen der absenkung sie zu erhhen . 8201'there8217s immer geld in der bananenstand , sie dachte . seine verb&#252;ndeten waren alle an bord , die anzeige beginnt . aber trotz der unterst&#252;tzung des president8217s magier allianz-nancy pelosi und
п»їUGG Accessories
arbeit und law.schumer blumenthal gesch&#252;tzt sind glaube bereiche des geltenden rechts 8211 vor allem die stored communications act und den computer fraud und missbrauchsgesetz 8211 bereits angewendet werden, um bewerber aus diesen anfragen zu sch&#252;tzen, sondern auch angeblich beugte weite
Moncler Damen Hoody
hwine screengrabjason richwine , co-autor eines umstrittenen einwanderungs studium und dissertation 2009 behauptet, dass hispanics sind lowiq einwanderer , trat aus der heritage foundation am freitag inmitten einer welle von criticism.in eine aussage , mike gonzalez , vice president
п»їUGG Accessories


5 грудня 2013 05:07

ey heute abend empfangen, aber , dass er mit der nominee.recommended gesprochen regelmig: paul ryan8217s strken und weaknessespawlenty ist seit langem als einer der treuesten romney8217s surrogate genannt worden , der hufig fernsehauftritte und das land reisen , in seinem namen .
UGG Knightsbridge
, die neben dem geschfts debatte kommt . das defizit muss immer grer werden, in eile , sonst it8217d dumm sein f&#252;r washington , so viel zeit und energie auf dieses thema zu investieren , statt andere dringende angelegenheiten aber die fakten sind die fakten , auch wenn nur 6 % des
п»їSchal & M&#252;tze
t die doomsday plannimmt shape.8230house republikaner eine abstimmung &#252;ber die verlngerung der bush- steuersenkungen mittelklasse ( der gesetzentwurf im august der senat ) zu ermglichen und bieten dem prsidenten nichts mehr : keine erweiterung der schuldenobergrenze , nichts auf arb
UGG Knightsbridge
eisten meines erwachsenen lebens , ich habe eine farbe getragen - . es heit tarnung zum gl&#252;ck sieht es die whlerschaft hat es mit joe walsh hatte . das einzige umfrage des rennens, im september aufgenommen, zeigte duckworth f&#252;hrenden 52-38 prozent.ben popkenmiguel martinez , links,
п»їSchal & M&#252;tze


5 грудня 2013 18:54

de derni&#232;res month8217s num&#233;ros d'emploi d&#233;cevants . we8217ll pr&#233;visualiser les emplois rapport de juin et ce que cela signifie pour la campagne avec steve benen , contribution &#224; la r&#233;daction et blogger avec les m&#233;dias de droite washington monthly.the nous tourne ses vues contre mitt romney et sa
Homme Canada Goose
hevet , o&#249; il fait face quatri&#232;me jour dans hospitalkanye confirme daft punk , justin vernon , tnght , chef keef , rick rubin travaill&#233; sur yeezuswikileaks essai construit vers la vid&#233;o de l'ann&#233;e 2009 en afghanistan raid a&#233;rien qui a tu&#233; des civilsrose gordon salaroger ailes , pr&#233;sident de fox n
Canada Goose Trillium
r christopher weldon , american academy de pedatrics.13presenting avec le dr chistopher weldon de l'hpital de boston children8217s , le dr madenci dit que le d&#233;bat national sur les armes doit d&#233;tourner l'attention sur les dangers pr&#233;sent&#233;s petites armes telles que des armes de poing , qui sont utili
Homme Canada Goose
re de l'ohio d'&#233;tat a va &#234;tre encore une autre &#233;dition de blockbuster de edshow aujourd'hui &#224; 5pet sur msnbc ! participez &#224; la conversation maintenant ou pendant le spectacle commenter et / ou tweeter (avec le hashtag # edshow ) afin que nous puissions vos impressions sur le spectacle
Canada Goose Trillium


6 грудня 2013 16:33

e general mills pour r&#233;sister &#224; l' annonce semble gagner la bonne compagnie faveur en tant que partisans commencent &#224; couvrir le detractors.on lundi la page cheerios a &#233;t&#233; inond&#233; de commentaires positifs de personnes louant l'annonce, et compte plus d'un million de page scar l'histoire a &#233;
Moncler Sacs
ture de cette importante question.lutte la nuit du staffit cycle &#224; tampa ! rapports gallup que dans une semaine, newt gingrich a r&#233;duit l'&#233;cart sur 23percentagepoint l'avance de mitt romney dans le sunshine state . maintenant les deux sont au coude &#224; coude , avec romney &#224; 29 pour cent et 28 pour c
MONCLER PROMOS
i a remport&#233; la pr&#233;sidence dans l'histoire nation8217s . romney8217s militant l&#224; avec un nouveau argent intensity.nate craquements les num&#233;ros de vote 8211 , y compris cela pew sondage montrant romney jusqu'&#224; quatre national 8211 et conclut que le pr&#233;sident obama est en meilleure forme que yo
Moncler Sacs
our &#234;tre &#233;lu au office.and national entre l'introduction des femmes dans des rles de combat et la mont&#233;e de l' agression sexuelle dans l'arm&#233;e , la connaissance , l'exp&#233;rience et le service de duckworth pour son pays ne passe pas inaperu sur capitol hill. jeudi , r&#233;p duckworth rejoint maintenan
MONCLER PROMOS


6 грудня 2013 19:22

kann man sich nur vorstellen, welche art von k&#252;rzungen erforderlich sind, um das budget fast drei mal so schnell auszugleichen , aber vielleicht ryan plant, die $ 265.000 steuersenkung f&#252;r menschen verdienen mehr als $ 1 million aus seinem neuen plan.this neue haushalts fallen zwangslufig
Moncler Weste
n , wo sie leben . wie bereits erwhnt we8217ve , regierung arbeitspltze machen einen groen teil der wirtschaft in america8217s kleinstdten. ohne viel zur&#252;ckgreifen , lndlichen orten stehen, um ein gutes st&#252;ck von der mode f&#252;r regierung spar leiden. monat f&#252;r monat haben k&#252;rzungen
iese karten , die debit-karten arbeiten , an einem geldautomaten nutzen ihre pay.but in der &#252;berwiegenden mehrzahl der flle zur&#252;ckziehen , mit der karte beinhaltet eine geb&#252;hr . und diese geb&#252;hren summieren sich schnell : ein anbieter beispielsweise geb&#252;hren $ 1,75 bis einen r&#252;ckzug v
Moncler Weste
worte ) bef&#252;rwortet freiheit f&#252;r kleine unternehmen. auf dem diesjhrigen coachella musikfestival inspiriert ihn . er streckte die hand aus , um av concepts , einer der bei der erstellung der tupac hologramm beteiligten unternehmen und sammelte spenden , um das projekt &#252;ber seine we
http://www.baileygreer.com/video/local-lawyer-writes-book-on-tennessee-auto-accidents.cfm


http://bluered4you.eu/index.php?site=news_comments&newsID=1&error=captcha#addcomment

http://nobbi-inu.at.webry.info/201001/article_1.html

http://www.brewmarks.com/2011/12/06/corona-kicks-from-supra/#comment-69977 грудня 2013 22:12

bin ich daf&#252;r. aber innerhalb von stunden , sagte der sprecher der gouverneur kasich8217s didn8217t bedeuten lebenspartnerschaften , als er sagte zivil unions.don8217t nennen sie es eine earmark : ist michele bachmann schuldig und bat um eine ohrmarke , eine autobahn in ihrem bezirk minn
ffe arbeiten in ohioveterans 'behinderung anspr&#252;che buried under paperworkveterans gesundheit administrationreview of veterans ' zugriff auf mental health care (pdf) aktuelles: 4. schaltung hlt fec8217s major zweck test f&#252;r politische aussch&#252;sse , unterwerfen s crossroads gps, um po
rderten dna-tests zweimal, um seine &#252;berzeugung zu st&#252;rzen , aber mit wenig rechtshilfe, war nicht in der lage , die bewegung richtig einreichen. clerk sharon snyder brach eine regel, gegen die unterst&#252;tzung einer partei in dem fall zur verf&#252;gung nelsons schwester mit einem beispi
wanderungsreform . ich denke, sein wahres ziel war es , was es immer war , ging sogar zur&#252;ck zu 2008, als er auf die frage der umfassenden einwanderungsreform gekmpft. offensichtlich war er nicht in der lage , es in seiner ersten amtszeit zu erledigen , sagte henderson. ... ich denk


http://nakedlaw.avvo.com/environment/who-owns-antarctica.html

8 грудня 2013 07:04

nton bestritt sicherheit, weil ihre unterschrift auf dem kabel erscheint. ( clinton -kongress gesagt, dass die sicherheitsfragen nicht um ihre aufmerksamkeit zu kommen ) . der staatssekretr war einfach falsch. sie sagte, sie wollte nicht in diese beteiligen , und doch nur ein paar monate
[MOVE]п»їMoncler Daunenweste[/MOVE]
es zieht sich anspr&#252;che der verdeckte ermittler arbeiten senat gop nominee john raese : ich habe meine geld weise altmodisch : ich geerbt it8217 buck, bennet nehmen zu sozialen fragen in der letzten debatte wahl 2010 resultsgovernor wahl 2010 resultssenate wahl 2010 resultshouse mississi
ch mit ihm , ist, dass die president8217s f&#252;r sie und jetzt marco rubio ist gegen sie. dies ist bedauerlich . ich wei, dass marco rubio ist gerade uns auf dieser einwanderung kampf , aber es gibt viele von uns who8217ve auf dieser eine lange zeit gearbeitet , , sagte garcia .ned resn
[MOVE]п»їMoncler Daunenweste[/MOVE]
von samstag und sonntag , und tatschlich war ich bei einem blick auf unsere zahlen von der letzten nacht zu &#252;berwachen, obama wird wieder kommissionierung wieder auf jansing amp co. tuesday.new tglich umfragedaten , erklrte er von gallup bei 1 uhr dienstag erwartet. wir denken, da
http://www.acnetreatmentspecialist.com/blog/uncategorized/types-of-acne-care-that-you-can-live-with/comment-page-1/#comment-140065

http://bailliesurfboards.com/snub/#reviews

http://star-94-news.skyrock.com/

http://sultnewdedo.my3gb.com/wp/?p=24#comment-5962

http://www.trimmerstring.us/hover-trimmer-video/#comment-182259 грудня 2013 19:13

gehobenen gehen kann. die menschen hatten diese vorstellung , dass nach katrina new orleans w&#252;rde nie die gleiche sein, und es waren schreckliche worte sie sollten alle raus nehmen! aber die ausbesserung ist unglaublich , vor allem in der gastronomie . ich ging nach new orleans nach
[MOVE]Moncler Schuhe[/MOVE]
en , kann die person die &#252;berpr&#252;fung ihrer id und suchen sie sich in einer umfrage buch oder sie anweist, &#252;ber die verwendung der wahlgerte mit whler angeschlossen sein suppression.true der abstimmung ist ein projekt der king street patriots, ein tea-party- kapitel in houston, texas. on
п»їMoncler M&#228;ntel M&#228;nner
adressiert ein breites publikum in die teilnahme an der nationalen recht auf leben convention am 27. juni 2013, in grapevine, texas.tony gutierrez / apupdated at 6:22 ettexas gouverneur rick perry nahm einen seitenhieb auf zustand senator wendy davis donnerstag &#252;ber ihre marathon filibuster
[MOVE]Moncler Schuhe[/MOVE]
der geschrieben wurde justice [ antonin ] scalia , die sehr deutlich gesagt , dass das mandat keine steuer , sagte fehrnstrom , spter f&#252;gte hinzu: der gouverneur glaubt, dass das, was wir geschaffen in massachusetts war eine strafe , und er widerspricht . mit der entscheidung des geri
п»їMoncler M&#228;ntel M&#228;nner
http://www.jackegunstig.com


14 грудня 2013 05:37

<a href="http://www.cicicheap.com">cialis no prescription</a>, 4153, <a href="http://www.celkanoprescription.com">buy cialis</a>, Fluireep, <a href="http://www.cialisprescriptionno.com">cialis online without prescription</a>, 47590, <a href="http://www.cialisnoprescriptionmd.com">get cialis</a>, 6751, <a href="http://www.cialescheap.com">tadalafil india</a>, BymnGump, <a href="http://www.cheapestcialisbuy.com">cialis online without prescription</a>, 5939, <a href="http://www.cialisovercounter.com">online cialis</a>. cialis pharmacy


14 грудня 2013 18:33

<a href=" http://www.sildenafilvgr.com ">sildenafil prescription</a>, 4580, <a href=" http://www.levitraonlinett.com ">cheap levitra</a>, 9043, <a href=" http://www.viagraonlinecom.com ">viagra online</a>, papsLino, <a href=" http://www.genericviagra-faq.com ">viagra generic</a>, 34675, <a href=" http://kamagrajellycheap.com ">kamagra 100</a>, 5265, <a href=" http://www.buyviagraks.com ">viagra</a>, CoveKelm, <a href=" http://www.tadazaebato.com ">tadalafil 10</a>, 9600, <a href=" http://www.egenericlevitra.com ">cheap levitra</a>. viagra.


16 грудня 2013 01:32

della buona fede del Presidente, cos&#236; come dellex Presidente, fino a prova contraria. Per questo oggi rinnovo la fiducia. Ma attenzioneha conclusoil popolo sardo ci chiede risposte. Lopinione pubblica &#232; abbastanza informata per capire cosa sia davvero importante.Comm
Moncler Outlet
cori della tradizione folkloristica sarda. Tale manifestazione mira a diventare un punto di riferimento importante per i cori isolanie a stimolare lattenzione da parte di altre formazioni corali provenienti dal resto di Italia. Nella giornata di domenica settembre alle
Moncler sito ufficiale
Veneto. Sar&#242; lieta di confrontarmi con lui su questioni concrete &#8211; aggiunge De Franciscianzich&#233; su battutacce buone solo per inebriare il popolo leghista.CommentiALGHEROInaugura sabato maggio alle ore , la rassegna estiva BeKing' del locale King's Pub di Alghero.
Moncler Pantaloni
o calcolato secondo le tariffe .Rimangono invariati i canali tramite i quali effettuare il pagamento.Stampa l'articoloCommenti: B. anno faMe ne sono accorto che &#232; arrivata la Tia a Vaiano, e volevo puntualizzare come fosse stato dichiarato inizialmente che tramite la
Moncler Outlet


27 грудня 2013 16:01

ei Valori, il partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, i Verdi nel ribadire la necessit&#224; di recuperare lunit&#224; politica della coalizione Sardegna Insieme ritengono improcrastinabile un incontro entro la mattina di sabato Aprile di tutte le forze politic
Moncler Cappotto Donna
de, l'accordo quadro per l'attuazione del Piano Sulcis relativo agli operai dell'indotto, propedeutico per la concessione della cig. E' il primo passo verso la trattativa col ministero per ottenere gli ammortizzatori sociali.Dopo alcune giornate di proficuo lavoro abb
Ugg Australia
sposito dellAssociazione UnIsola il Capitano Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres il Tenente di Vascello Giuseppe Prigigallo, comandante del porto di Alghero Anna Paola Fois, Direttore del servizio territoriale per la Provincia di Sassa
Moncler Spaccio
avoro non mancher&#224;. Nel girone B della prima divisione il Grosseto &#232; sestultimo, con punti. Il prossimo incontro valido per la a giornata di campionato vedr&#224; i toscani di scena a Lecce.Nella foto: Antonello CuccuredduCommentiSASSARI &#8211; Oggi marted&#236; febbraio alle .,
Ugg Australia


28 грудня 2013 12:39

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть