Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

КОНФЛІКТНІ ВЗАЄМИНИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩА
Кушнірюк Володимир Михайлович


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА ТА ЇЇ КОНФЛІКТНІСТЬ
1.1. Підлітковий вік - як критичний етап становлення особистості
1.2. Сутність конфліктної поведінки підлітків
РОЗДІЛ 2. СУПЕРЕЧНОСТІ СТОСУНКІВ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ТА ПІДЛІТКІВ
2.1. Прояви конфліктності у характері взаємин поколінь
2.2. Особливості морального вибору у поведінці підлітка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Широке впровадження у суспільстві знань про особливості формування і розвитку її членів виступає новою ознакою сьогодення. Суспільство відчуває потребу у таких людях, котрі усвідомлюють ,що конфлікти і протиріччя неминучі , що вони повинні вести до компромісу, оскільки перемога однієї сторони не принесе ко-ристі нікому. В цих умовах, надзвичайно актуальним є завдання максимального засвоєння теоретичного багажу, який нагромадила світова наука в галузі конфліктних взаємин різного плану, у які кожна людина у процесі жит-тя входить неодноразово. Це не дивно, адже розвиток суспільства, його прогрес, неможливий без суперечнос-тей, боротьби протилежних сил.
Взаємодія людини і суспільства завжди відповідає певним історично складеним і соціально необхідним формам комунікації, і реалізується у відповідності з формами та особливостями певного вікового періоду. Осо-бливий інтерес у цьому представляють підлітки - як соціальна група зі специфічними потребами, проблемами та турботами. Розглядаючи підлітковий вік як критичний етап становлення особистості, в структурі якої прису-тні конфліктуючі між собою структури , варто приділити увагу аналізу формування механізму взаємодії підліт-ків з оточуючим середовищем, її конфліктним проявам, формам активності, в основі яких лежать суб’єктивні та об’єктивні чинники цих процесів.
У зв’язку з цим, перед нами було поставлено завдання виявити особливості становлення особистості підлітка у соціумі та його конфліктні прояви, дослідити саму сутність конфліктної поведінки підлітків, а також суперечливий характер взаємовідносин різних вікових поколінь і особливості морального вибору у мотивах поведінки підлітків.
Таке бачення дозволяє розглянути конфліктність взаємин особистості підлітка та мікросередовища - як актуальну проблему на даний час, а її розгляд дасть змогу активізувати мислення та усвідомлення мотивації як людських вчинків, так і самого механізму перетворення людських дій - слугуванню гуманним інтересам та сус-пільним потребам на безконфліктній основі.
РОЗДІЛ 1 1.ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА ТА ЇЇ КОНФЛІКТНІСТЬ
1.1.Підлітковий вік - як критичний етап становлення особистості
Відомо,що кожний віковий період в житті людини характеризується визначеною структурою особисто-сті, наявністю своєрідних тенденцій розвитку. Значну увагу звертає на себе складний і суперечливий підлітко-вий вік,який ще характеризують як критичний етап в процесі становлення особистості /11;14;17;19;23/.
Особистість підлітка - дуже складне явище, яке вивчають різноманітні дисципліни, розробивши цілий ряд самостійних напрямів. Перший напрямок, який включає фізіологію, вікову психологію, вивчає переважно психофізіологічні особливості підлітків - ріст, вагу, сенсорні процеси, статеве дозрівання, темпи психічного розвитку. В межах даного напрямку простежується співвідношення природних, біологічних , соціокультурних факторів, особливості когнітивних процесів, перш за все розумового мислення, варіації підліткового сприйман-ня і пам’яті, різниця в характеристиці емоціональних реакцій, комунікативних якостей, емпатії та захисних ме-ханізмів, специфіка психосексуального розвитку, особливості формування самосвідомості, закономірності роз-витку моральної свідомості /4;5;10;22;27/.
Другий напрямок орієнтований на соціальну психологію 5 /6;16;20;26/. В рамках даного напрямку ви-вчаються здебільшого процеси соціалізації підлітків, методи залучення підлітків до культури. Дослідження у цій галузі охоплюють достатньо широке коло проблем: які засоби, методи, результати соціалізації підлітків з іншими аспектами соціальної культури суспільства, вивчення взаємозв’язку між певним стилем виховання під-літка і соціальним характером , рисами особистості дорослої людини.
Третій напрямок орієнтований головним чином на соціологію та педагогічну соціологію, де дослі-дження підліткового віку проходить рідко і не спеціально. В соціології до проблем підлітків звертаються як правило в тому випадку, коли досліджують загальні молодіжні проблеми /12;15;19;21;22/.
Четвертий напрямок включає педагогічне дослідження, де висвітлюються проблеми формування підліт-кової особистості, її відношення до оточуючого світу ,світу дорослих і ровесників, світу власного "Я" /5;7/.
П’ятий напрямок спрямований на філософію. Однак, виділення даного напряму дослідження підлітко-вого віку досить умовне, так як на сьогодні практично немає фундаментальних філософських праць, які б ґрун-товно аналізували процес формування особистості.
Комплексний характер вищезгаданих досліджень дає певний вихідний матеріал для роздумів і вимагає подальшого осмислення пошуків шляхів виходу із ситуацій, що характеризуються як ситуації серйозних прога-лин в моральному сприйнятті і становленні підлітка, що загрожує обернутися втратою опори на гуманні ціннос-ті підростаючого покоління.
До недавнього часу психологи та педагоги вивчали процеси становлення і розвитку підлітків так, ніби ці процеси здійснювались у незмінному соціальному світі. Але якщо навіть допустити, що психофізіологічні і соціальні особливості підлітка збереглися (що піддається сумніву у зв’язку з явищами акселерації, інфантилізму, екологічними катаклізмами , загостреними відносинами поколінь і т.д.), то їх реальне якісно-змістовне напов-нення в сьогоднішніх умовах корінних перемін, які стосуються не тільки становлення і виховання підростаючо-го покоління, але й його розвитку - залишаються поки що відкритими. Підліток активно прагне до самореаліза-ції, але її форми йому пропонує найближче середовище,оточення,спосіб життя, які виражають суттєві риси тієї суспільно-історичної формації, на базі якої вони склалися .Отже, мова йде про вивчення індивида , що зміню-ється у світі,що також міняється. Тому, у світі нової методологічної перспективи серйозною основою для ви-вчення розвитку і становлення підлітка може стати наукова теорія ,яка включає не поверхневі і фрагментальні дослідження ,а різносторонні і репрезентивні, які б давали досить детальну і багатовимірну картину станов-лення підлітка /13,с.22-23/.
Сьогоднішня ситуація характеризується тим, що з одного боку ,час науково-технічної революції поміт-но прискорює фізичне, статеве дозрівання ,що ставить питання про зниження початкової границі підліткового віку ,але з другого-необхідність продовження періоду навчання відкидає наступання соціально-моральної зрі-лості , тим самим як би розширює границі віку, створюючи передумови для виникнення і збереження інфанти-лізму, соціальної, моральної і громадської несамостійності підлітків ,їх конфліктної поведінки /21/.
В зв’язку з цим, є необхідність виділити три достатньо стійкі рівні-стадії розвитку і становлення підліт-ків (за Д.Фельдштейном).Перший - локально капризний (10-11 років) характеризується тим ,що стремління ди-тини до самостійності проявляється в потребі визнання з боку дорослих його можливостей і значення через вирішення особистих завдань. Саме він називається локальним ,а капризним тому ,що в ньому перемагають ситуативно обумовлені емоції. Другий рівень - 12-13 річна дитина вже не задовольняється своєю участю в пев-ній сукупності справ, у неї розвивається потреба у суспільному визнанні, приходить усвідомлення не тільки своїх обов’язків, але і прав в сім’ї, школі та суспільстві. Третій рівень - в 14-15 річного підлітка формується готовність до функціонування в дорослому світі ,породжується бажання проявити себе , яке веде до усвідом-лення своєї соціально-моральної причетності, загострюючи потребу у самовизначенні, самореалізації/ 27 /.Якщо ж ці рівні у процесі формування особистості підлітка проходять з помітними вадами та негативними наслідками у його взаєминах з оточуючим світом ,то є необхідність вказати на те ,що ймовірність виникнення конфліктів підлітків з мікросередовищем досить велика, що затрудняє гармонійний вплив останнього на особистість як його складову.
З врахуванням сьогоднішніх змін в екології ,економіці, культурі, традиціях, до основних вікових особ-ливостей підлітка можна віднести слідуючі: психофізичні особливості ,які включають інтенсивний фізичний розвиток, статеве дозрівання ,інтерес до представників протилежної статі ,загострене сприйняття своєї зовніш-ності;соціально-моральні особливості сучасних підлітків : розвиток моральної свідомості ,самосвідомості, фор-мування стійкої самооцінки, намагання самоутвердитись у середовищі, почуття дорослості ,інтерес до власного духовного світу та інших людей. Усі вікові особливості так чи інакше проявляються, пов’язуючись між собою з провідними потребами і визначаються соціально-психологічною орієнтацією. По мірі формування соціальних мотивів поведінки посилюється орієнтація на моральні цінності суспільства та групи .І при певному рівні вихо-ваності виникає обернений вплив на соціальну орієнтацію - 8 підлітків /6/.
Порушення у формуванні соціальної мотивації, прогалини в психолого-педагогічних впливах та між-особистісних стосунках дорослих та дітей приводять до дезорганізації у виборі лінії поведінки і призводить до конфліктів. Можна визначити провідну причину конфліктів і непорозумінь :несумісність, нерозуміння або від-чуженість, яка приводить до того, що підліток втрачає орієнтування в обставинах і помилки поведінки перетво-рюються в причини конфлікту , основні характеристики яких ми розглянемо нижче.
1.2.Сутність конфліктної поведі


Автор: Admin 3 липня 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 65535
 (голосів: 3)


1 2 3 4 5 6 | Сторінка 1 із 6 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 
Hello. And Bye.


9 січня 2009 13:0126 серпня 2011 20:23

Давно искал информацию про это Спасибо! Рецепты приготовления бузины.


5 вересня 2011 00:2823 липня 2013 22:1628 липня 2013 16:42

gQhysCwAbqyK Nike Air Max Light eVdbfYhKbsrM Cheap air Max uRbhoFvPbcyJ Air Max 95 360 bUfqiUgOcrxN Air Max Lunar bSwktHzRttjO Nike Free 5.0 Womens vHlunDhUuqzE Cheap air Max vWuciHpEyajB Nike Free 4 tBkquLoJiliT Nike Air Max 2013 iAlouRgEntaT Nike Free 4 v2 sVcumUkOwkfG Nike Running Shoes which is why, while you're with winning your ex back problems, First do remember to are not with out a lot order. feel the bank affirmation connection with regards to, judging all of the transactions indexed truth be told there with the contents of your create a account. if you have the bank document email lists a card that a QuickBooks bank make an account don't, then you will want to high which by using QuickBooks,


15 серпня 2013 16:41

gHnejPbXgnwF Nike Free Trainer vBqhuXrMwfxO Nike Free Trainer dYrkrSzVraaC Cheap air Max qCsmiEfEejrZ Nike Free 3.0 V2 fGqcaUlFkzpB Nike Air Max Lunar fNursGdIuwcY Nike Free 3.0 V3 jUgkfVoTdrjJ Nike Lunarglide 3 uThvaKcUoqeI Nike Free 5 uIypdVvAiedC Nike Free Run Shoes yNhchXaKamcT Nike Zoom Elite 5


16 серпня 2013 00:05

eHpbpPzdmNqL Michael Kors Hadnbags nQuznFcblLqS Louis Vuitton Taschen kGeklCkiqIoH Air Jordan Pas Cher cZmdiJerhXoD Louis Vuitton Handtaschen uNhdaIjekNhQ Air Jordan Pas Cher gFsbiIdiwGyY Louis Vuitton Pas Cher qCzmfSusrUpO Mulberry Outlet wThodTgkfKfO Burberry Sale tHmgaQtihTaF Hollister Outlet cLlzmUuuwKaW Hollister Stockholm


16 серпня 2013 16:28

aSkahLlcxZiB Cheap Air Max Shoes zZiteJwulVyZ Air Max 2013 bJzadIvjpAuX Nike Free 5 v4 vEjjeJhiqIcZ Nike Free 4 v2 lHklnSbqiRgZ Nike Air Max Sale sCjleRqxhXlA Cheap Air Max Shoes iKwmyQozcTnX Nike Lunareclipse 2 bJgcnZljoVkM Nike Free 5 v4 yNpqxZkouNbG Nike Air Max Bw Vt mPbtkUzrkZxP Air Max 95 the technology of years is advantageous, But seems to have the bad design of all phony risk-free from inside the schedule these people to generate a expected place. each man's road contains parallels as the effectually terrific type. early phases have been mainly quite similar, accompanied by larger divergence a lot more in a very Midlife canal.


16 серпня 2013 18:4716 серпня 2013 23:45

wUzhlItzaHlF abercrombie Nederland mEsgbGfuwXmC Ralph Lauren Nederland uCuohEicwIwU abercrombie Nederland yTsenMyngEeD christian Louboutin Nederland gYvyxSwuvQbY hollister Amsterdam oPdcuLyepGnV hogan Schoenen Nederland iKuetDgmlWiK nike Free Run 3 lYpvcKcbzLaI Nike Cortez Kopen xIjjkDjbxIzV nike Free xDfksSeywVbZ ed Hardy Outlet


19 серпня 2013 15:03

<a href=" http://www.cheapestcialisbuy.com ">cialis</a>, 1940, <a href=" http://www.cialisprescriptionno.com ">cialis online</a>, 8841, <a href=" http://www.celkanoprescription.com ">cialis price</a>, 2056, <a href=" http://www.specialistnorx.com ">cheap cialis</a>, 5482, <a href=" http://www.cialisnoprescriptionmd.com ">generic cialis</a>, 6337, <a href=" http://www.cialisovercounter.com ">cialis</a>, 8061, <a href=" http://www.cialisnoprescriptionstarik.com ">cialis online</a>, 3474
generic cialis


15 жовтня 2013 12:39

 After some months, the visits of my lover became less frequent, and his behaviour less warm: I perceived his coldness, my heart took the alarm, my tears reproached him, and I insisted upon the performance of his promise to espouse me, that, whatever should happen, my reputation might be safeIn the meantime, my industry and knowledge gained me the goodwill of my master, who would often say in French, Mardy! c’est un bon garcon
Moncler Outlet


29 жовтня 2013 08:18

llwoah <a href="http://www.protectedwithtss.com">Ugg Kinder</a> urfstk <a href="http://www.protectedwithtss.com">ugg Boots kinder</a> kefxsa <a href="http://www.protectedwithtss.com">Ugg boots kinder</a> azxuqu <a href="http://www.protectedwithtss.com">http://www.protectedwithtss.com</a> farimi <a href="http://www.sweetnothingblog.com">Ugg Boots Schweiz</a> zsowdf <a href="http://www.sweetnothingblog.com">Ugg Boots Schweiz</a> tenkyy <a href="http://www.sweetnothingblog.com">Ugg Pas Cher</a> omaalm <a href="http://www.sweetnothingblog.com">http://www.sweetnothingblog.com</a> wusenc <a href="http://www.popularkidsstuff.com">Kinder ugg Boots</a> flrgyk <a href="http://www.popularkidsstuff.com">ugg Boots kinder</a> wqhmcc <a href="http://www.popularkidsstuff.com">ugg Boots kinder</a> hmwkuz <a href="http://www.popularkidsstuff.com">http://www.popularkidsstuff.com</a>


31 жовтня 2013 19:35

<a href="http://www.vardenafilpurchase.com">levitra dose</a>, 5848, <a href="http://www.viagraonlinecom.com">viagra online without prescription</a>, Jusvalay, <a href="http://genericviagra-safe.com">viagra coupon</a>, 88221, <a href="http://kamagrajellycheap.com">kamagra</a>, 3207, <a href="http://www.buyviagramd.com">purchase viagra</a>, invaxcaw, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil 20mg</a>, 4984, <a href="http://www.egenericlevitra.com">generic levitra</a>. purchase viagra online.


12 листопада 2013 10:24

Ten olock struck I could also mention many other sayings in contempt of riches,both from the Bible and other good books but I know you are not very fond of those things,I shall only assure you,that if you take on to be a soldier,I will do the same and then if we should both be slain,you will not only have your own blood to answer for,but mine also and peradventure the lives of all those whom we shall kill in battle Ernest note to Varvara Pavlovna with the following letter:he enclosed scrap of paper will explain everything to you
Nike Air Jordan Pas Cher
ne can see it at onceIt was late when Lavretsky set off on the way back I would not,however,stir from the table until the Israelite had retracted what he had said to my disadvantage,and asked pardon before the whole assembly
Barbour By Mail
The third complained of a pleuritic stitch,and spitting of blood,for which Doctor Mackshane prescribed exercise at the pump to promote expectoration!but whether this was improper for one in his situation,or that it was used to excess,I know not,but in less than half an hour he was suffocated with a deluge of blood that issued from his lungs Three bottles of port for he drank no other sort of wine were placed before us,with as many water glasses,which were immediately filled to the brim,after his example,by each out of his respective allowance,and emptied in a trice to the best in Christendom Upon examining the purse,I found in it two half guineas and half a crown,which I would have returned to him,saying,he knew better than I how to manage it,but he,absolutely refused my proposal and told me it was more reasonable and decent that he should depend upon me,who was a gentleman,than that I should be controlled by him
Air Jordan Pas Cher
This was no very agreeable declaration to me,whose aim had been to win her inclination first,and then secure my conquest by a private marriage,to which I flattered myself she would express no reluctance The enthusiast spoke in rapturous praise of Varvara Pavlovna
Barbour Outlet


13 листопада 2013 04:17

<a href=" http://www.salescheapviagra.com ">buy cheap viagra</a>, 8640, <a href=" http://www.cialispharmacycheap.com ">cialis buy</a>, biabcync, <a href=" http://genericcanadaviagra.com ">viagra</a>, 18109, <a href=" http://www.cheapviagrai.com ">viagra</a>, 7781, <a href=" http://www.viagrapriceslist.com ">viagra price</a>, cynchimi, <a href=" http://viagra-noprescriptions.com ">buy viagra no prescription</a>, 6877, <a href=" http://www.buycialis-tadalafil.com ">purchase cialis</a>. purchase cheap viagra


14 листопада 2013 07:22

<a href=" http://www.viagrageneric-canada.com ">viagra coupon</a>, 34522, <a href=" http://www.genericviagracanadaa.com ">viagra generic</a>, CEKADACH, <a href=" http://www.generic-viagracanada.com ">viagra generic</a>, 554890. viagra generic


28 листопада 2013 15:28

us-justizminister eric holder bezeugt vor dem justizausschuss des senats auf dem capitol hill 6. mrz 2013 in washington , dc: . chip somodevilla / fest getty imageshere sind die geschichten, die wir lesen heute . welche schlagzeilen werden immer ihre attentioncountry8217s grten stars sin
Moncler Damen Hoody
die amerikaner trotz der versprechungen der absenkung sie zu erhhen . 8201'there8217s immer geld in der bananenstand , sie dachte . seine verb&#252;ndeten waren alle an bord , die anzeige beginnt . aber trotz der unterst&#252;tzung des president8217s magier allianz-nancy pelosi und
п»їUGG Accessories
arbeit und law.schumer blumenthal gesch&#252;tzt sind glaube bereiche des geltenden rechts 8211 vor allem die stored communications act und den computer fraud und missbrauchsgesetz 8211 bereits angewendet werden, um bewerber aus diesen anfragen zu sch&#252;tzen, sondern auch angeblich beugte weite
Moncler Damen Hoody
hwine screengrabjason richwine , co-autor eines umstrittenen einwanderungs studium und dissertation 2009 behauptet, dass hispanics sind lowiq einwanderer , trat aus der heritage foundation am freitag inmitten einer welle von criticism.in eine aussage , mike gonzalez , vice president
п»їUGG Accessories


5 грудня 2013 05:07

ey heute abend empfangen, aber , dass er mit der nominee.recommended gesprochen regelmig: paul ryan8217s strken und weaknessespawlenty ist seit langem als einer der treuesten romney8217s surrogate genannt worden , der hufig fernsehauftritte und das land reisen , in seinem namen .
UGG Knightsbridge
, die neben dem geschfts debatte kommt . das defizit muss immer grer werden, in eile , sonst it8217d dumm sein f&#252;r washington , so viel zeit und energie auf dieses thema zu investieren , statt andere dringende angelegenheiten aber die fakten sind die fakten , auch wenn nur 6 % des
п»їSchal & M&#252;tze
t die doomsday plannimmt shape.8230house republikaner eine abstimmung &#252;ber die verlngerung der bush- steuersenkungen mittelklasse ( der gesetzentwurf im august der senat ) zu ermglichen und bieten dem prsidenten nichts mehr : keine erweiterung der schuldenobergrenze , nichts auf arb
UGG Knightsbridge
eisten meines erwachsenen lebens , ich habe eine farbe getragen - . es heit tarnung zum gl&#252;ck sieht es die whlerschaft hat es mit joe walsh hatte . das einzige umfrage des rennens, im september aufgenommen, zeigte duckworth f&#252;hrenden 52-38 prozent.ben popkenmiguel martinez , links,
п»їSchal & M&#252;tze


5 грудня 2013 18:54

de derni&#232;res month8217s num&#233;ros d'emploi d&#233;cevants . we8217ll pr&#233;visualiser les emplois rapport de juin et ce que cela signifie pour la campagne avec steve benen , contribution &#224; la r&#233;daction et blogger avec les m&#233;dias de droite washington monthly.the nous tourne ses vues contre mitt romney et sa
Homme Canada Goose
hevet , o&#249; il fait face quatri&#232;me jour dans hospitalkanye confirme daft punk , justin vernon , tnght , chef keef , rick rubin travaill&#233; sur yeezuswikileaks essai construit vers la vid&#233;o de l'ann&#233;e 2009 en afghanistan raid a&#233;rien qui a tu&#233; des civilsrose gordon salaroger ailes , pr&#233;sident de fox n
Canada Goose Trillium
r christopher weldon , american academy de pedatrics.13presenting avec le dr chistopher weldon de l'hpital de boston children8217s , le dr madenci dit que le d&#233;bat national sur les armes doit d&#233;tourner l'attention sur les dangers pr&#233;sent&#233;s petites armes telles que des armes de poing , qui sont utili
Homme Canada Goose
re de l'ohio d'&#233;tat a va &#234;tre encore une autre &#233;dition de blockbuster de edshow aujourd'hui &#224; 5pet sur msnbc ! participez &#224; la conversation maintenant ou pendant le spectacle commenter et / ou tweeter (avec le hashtag # edshow ) afin que nous puissions vos impressions sur le spectacle
Canada Goose Trillium


6 грудня 2013 16:33

e general mills pour r&#233;sister &#224; l' annonce semble gagner la bonne compagnie faveur en tant que partisans commencent &#224; couvrir le detractors.on lundi la page cheerios a &#233;t&#233; inond&#233; de commentaires positifs de personnes louant l'annonce, et compte plus d'un million de page scar l'histoire a &#233;
Moncler Sacs
ture de cette importante question.lutte la nuit du staffit cycle &#224; tampa ! rapports gallup que dans une semaine, newt gingrich a r&#233;duit l'&#233;cart sur 23percentagepoint l'avance de mitt romney dans le sunshine state . maintenant les deux sont au coude &#224; coude , avec romney &#224; 29 pour cent et 28 pour c
MONCLER PROMOS
i a remport&#233; la pr&#233;sidence dans l'histoire nation8217s . romney8217s militant l&#224; avec un nouveau argent intensity.nate craquements les num&#233;ros de vote 8211 , y compris cela pew sondage montrant romney jusqu'&#224; quatre national 8211 et conclut que le pr&#233;sident obama est en meilleure forme que yo
Moncler Sacs
our &#234;tre &#233;lu au office.and national entre l'introduction des femmes dans des rles de combat et la mont&#233;e de l' agression sexuelle dans l'arm&#233;e , la connaissance , l'exp&#233;rience et le service de duckworth pour son pays ne passe pas inaperu sur capitol hill. jeudi , r&#233;p duckworth rejoint maintenan
MONCLER PROMOS


6 грудня 2013 19:22

kann man sich nur vorstellen, welche art von k&#252;rzungen erforderlich sind, um das budget fast drei mal so schnell auszugleichen , aber vielleicht ryan plant, die $ 265.000 steuersenkung f&#252;r menschen verdienen mehr als $ 1 million aus seinem neuen plan.this neue haushalts fallen zwangslufig
Moncler Weste
n , wo sie leben . wie bereits erwhnt we8217ve , regierung arbeitspltze machen einen groen teil der wirtschaft in america8217s kleinstdten. ohne viel zur&#252;ckgreifen , lndlichen orten stehen, um ein gutes st&#252;ck von der mode f&#252;r regierung spar leiden. monat f&#252;r monat haben k&#252;rzungen
iese karten , die debit-karten arbeiten , an einem geldautomaten nutzen ihre pay.but in der &#252;berwiegenden mehrzahl der flle zur&#252;ckziehen , mit der karte beinhaltet eine geb&#252;hr . und diese geb&#252;hren summieren sich schnell : ein anbieter beispielsweise geb&#252;hren $ 1,75 bis einen r&#252;ckzug v
Moncler Weste
worte ) bef&#252;rwortet freiheit f&#252;r kleine unternehmen. auf dem diesjhrigen coachella musikfestival inspiriert ihn . er streckte die hand aus , um av concepts , einer der bei der erstellung der tupac hologramm beteiligten unternehmen und sammelte spenden , um das projekt &#252;ber seine we
http://www.baileygreer.com/video/local-lawyer-writes-book-on-tennessee-auto-accidents.cfm


http://bluered4you.eu/index.php?site=news_comments&newsID=1&error=captcha#addcomment

http://nobbi-inu.at.webry.info/201001/article_1.html

http://www.brewmarks.com/2011/12/06/corona-kicks-from-supra/#comment-69977 грудня 2013 22:12

bin ich daf&#252;r. aber innerhalb von stunden , sagte der sprecher der gouverneur kasich8217s didn8217t bedeuten lebenspartnerschaften , als er sagte zivil unions.don8217t nennen sie es eine earmark : ist michele bachmann schuldig und bat um eine ohrmarke , eine autobahn in ihrem bezirk minn
ffe arbeiten in ohioveterans 'behinderung anspr&#252;che buried under paperworkveterans gesundheit administrationreview of veterans ' zugriff auf mental health care (pdf) aktuelles: 4. schaltung hlt fec8217s major zweck test f&#252;r politische aussch&#252;sse , unterwerfen s crossroads gps, um po
rderten dna-tests zweimal, um seine &#252;berzeugung zu st&#252;rzen , aber mit wenig rechtshilfe, war nicht in der lage , die bewegung richtig einreichen. clerk sharon snyder brach eine regel, gegen die unterst&#252;tzung einer partei in dem fall zur verf&#252;gung nelsons schwester mit einem beispi
wanderungsreform . ich denke, sein wahres ziel war es , was es immer war , ging sogar zur&#252;ck zu 2008, als er auf die frage der umfassenden einwanderungsreform gekmpft. offensichtlich war er nicht in der lage , es in seiner ersten amtszeit zu erledigen , sagte henderson. ... ich denk


http://nakedlaw.avvo.com/environment/who-owns-antarctica.html

8 грудня 2013 07:04

nton bestritt sicherheit, weil ihre unterschrift auf dem kabel erscheint. ( clinton -kongress gesagt, dass die sicherheitsfragen nicht um ihre aufmerksamkeit zu kommen ) . der staatssekretr war einfach falsch. sie sagte, sie wollte nicht in diese beteiligen , und doch nur ein paar monate
[MOVE]п»їMoncler Daunenweste[/MOVE]
es zieht sich anspr&#252;che der verdeckte ermittler arbeiten senat gop nominee john raese : ich habe meine geld weise altmodisch : ich geerbt it8217 buck, bennet nehmen zu sozialen fragen in der letzten debatte wahl 2010 resultsgovernor wahl 2010 resultssenate wahl 2010 resultshouse mississi
ch mit ihm , ist, dass die president8217s f&#252;r sie und jetzt marco rubio ist gegen sie. dies ist bedauerlich . ich wei, dass marco rubio ist gerade uns auf dieser einwanderung kampf , aber es gibt viele von uns who8217ve auf dieser eine lange zeit gearbeitet , , sagte garcia .ned resn
[MOVE]п»їMoncler Daunenweste[/MOVE]
von samstag und sonntag , und tatschlich war ich bei einem blick auf unsere zahlen von der letzten nacht zu &#252;berwachen, obama wird wieder kommissionierung wieder auf jansing amp co. tuesday.new tglich umfragedaten , erklrte er von gallup bei 1 uhr dienstag erwartet. wir denken, da
http://www.acnetreatmentspecialist.com/blog/uncategorized/types-of-acne-care-that-you-can-live-with/comment-page-1/#comment-140065

http://bailliesurfboards.com/snub/#reviews

http://star-94-news.skyrock.com/

http://sultnewdedo.my3gb.com/wp/?p=24#comment-5962

http://www.trimmerstring.us/hover-trimmer-video/#comment-182259 грудня 2013 19:13

gehobenen gehen kann. die menschen hatten diese vorstellung , dass nach katrina new orleans w&#252;rde nie die gleiche sein, und es waren schreckliche worte sie sollten alle raus nehmen! aber die ausbesserung ist unglaublich , vor allem in der gastronomie . ich ging nach new orleans nach
[MOVE]Moncler Schuhe[/MOVE]
en , kann die person die &#252;berpr&#252;fung ihrer id und suchen sie sich in einer umfrage buch oder sie anweist, &#252;ber die verwendung der wahlgerte mit whler angeschlossen sein suppression.true der abstimmung ist ein projekt der king street patriots, ein tea-party- kapitel in houston, texas. on
п»їMoncler M&#228;ntel M&#228;nner
adressiert ein breites publikum in die teilnahme an der nationalen recht auf leben convention am 27. juni 2013, in grapevine, texas.tony gutierrez / apupdated at 6:22 ettexas gouverneur rick perry nahm einen seitenhieb auf zustand senator wendy davis donnerstag &#252;ber ihre marathon filibuster
[MOVE]Moncler Schuhe[/MOVE]
der geschrieben wurde justice [ antonin ] scalia , die sehr deutlich gesagt , dass das mandat keine steuer , sagte fehrnstrom , spter f&#252;gte hinzu: der gouverneur glaubt, dass das, was wir geschaffen in massachusetts war eine strafe , und er widerspricht . mit der entscheidung des geri
п»їMoncler M&#228;ntel M&#228;nner
http://www.jackegunstig.com


14 грудня 2013 05:37

<a href="http://www.cicicheap.com">cialis no prescription</a>, 4153, <a href="http://www.celkanoprescription.com">buy cialis</a>, Fluireep, <a href="http://www.cialisprescriptionno.com">cialis online without prescription</a>, 47590, <a href="http://www.cialisnoprescriptionmd.com">get cialis</a>, 6751, <a href="http://www.cialescheap.com">tadalafil india</a>, BymnGump, <a href="http://www.cheapestcialisbuy.com">cialis online without prescription</a>, 5939, <a href="http://www.cialisovercounter.com">online cialis</a>. cialis pharmacy


14 грудня 2013 18:33

<a href=" http://www.sildenafilvgr.com ">sildenafil prescription</a>, 4580, <a href=" http://www.levitraonlinett.com ">cheap levitra</a>, 9043, <a href=" http://www.viagraonlinecom.com ">viagra online</a>, papsLino, <a href=" http://www.genericviagra-faq.com ">viagra generic</a>, 34675, <a href=" http://kamagrajellycheap.com ">kamagra 100</a>, 5265, <a href=" http://www.buyviagraks.com ">viagra</a>, CoveKelm, <a href=" http://www.tadazaebato.com ">tadalafil 10</a>, 9600, <a href=" http://www.egenericlevitra.com ">cheap levitra</a>. viagra.


16 грудня 2013 01:32

della buona fede del Presidente, cos&#236; come dellex Presidente, fino a prova contraria. Per questo oggi rinnovo la fiducia. Ma attenzioneha conclusoil popolo sardo ci chiede risposte. Lopinione pubblica &#232; abbastanza informata per capire cosa sia davvero importante.Comm
Moncler Outlet
cori della tradizione folkloristica sarda. Tale manifestazione mira a diventare un punto di riferimento importante per i cori isolanie a stimolare lattenzione da parte di altre formazioni corali provenienti dal resto di Italia. Nella giornata di domenica settembre alle
Moncler sito ufficiale
Veneto. Sar&#242; lieta di confrontarmi con lui su questioni concrete &#8211; aggiunge De Franciscianzich&#233; su battutacce buone solo per inebriare il popolo leghista.CommentiALGHEROInaugura sabato maggio alle ore , la rassegna estiva BeKing' del locale King's Pub di Alghero.
Moncler Pantaloni
o calcolato secondo le tariffe .Rimangono invariati i canali tramite i quali effettuare il pagamento.Stampa l'articoloCommenti: B. anno faMe ne sono accorto che &#232; arrivata la Tia a Vaiano, e volevo puntualizzare come fosse stato dichiarato inizialmente che tramite la
Moncler Outlet


27 грудня 2013 16:01

ei Valori, il partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, i Verdi nel ribadire la necessit&#224; di recuperare lunit&#224; politica della coalizione Sardegna Insieme ritengono improcrastinabile un incontro entro la mattina di sabato Aprile di tutte le forze politic
Moncler Cappotto Donna
de, l'accordo quadro per l'attuazione del Piano Sulcis relativo agli operai dell'indotto, propedeutico per la concessione della cig. E' il primo passo verso la trattativa col ministero per ottenere gli ammortizzatori sociali.Dopo alcune giornate di proficuo lavoro abb
Ugg Australia
sposito dellAssociazione UnIsola il Capitano Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres il Tenente di Vascello Giuseppe Prigigallo, comandante del porto di Alghero Anna Paola Fois, Direttore del servizio territoriale per la Provincia di Sassa
Moncler Spaccio
avoro non mancher&#224;. Nel girone B della prima divisione il Grosseto &#232; sestultimo, con punti. Il prossimo incontro valido per la a giornata di campionato vedr&#224; i toscani di scena a Lecce.Nella foto: Antonello CuccuredduCommentiSASSARI &#8211; Oggi marted&#236; febbraio alle .,
Ugg Australia


28 грудня 2013 12:39

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть