Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

талізм являє собою велику загрозу відкритому сус-пільству, чим будь-яка тоталітарна ідеологія, а ринкові сили, якщо їм надати повну владу, навіть в чисто економічних і фінансових питаннях, викликають хаос, і зрештою можуть привести до падіння світової системи капіталізму.У перехідних же економіках ринкова трансформація не може відбуватися без системи стримок і противаг, приму-сової влади держави, його тісної співпраці з великим корпоративним сектором, що оптимізує витрати виробництва і обігу.
Передусім нам треба засвоїти головний урок ринкових реформ: економічне зростання грунтується на системі ′′накопичення капіталу - розширення попиту - зростання зайнятості і виробництва - зростання бюджетних прибутків - скорочення бюджетного дефіциту і дефіциту платіжного балансу - зниження інфляції′′. Внутрішнє споживання -життєзабезпечуючий чинник для будь-якої економіки.
Однієї з головних причин, по яких в основних економічних секторах склалися низькі і негативні темпи розвитку, пікові рівні рівні безробіття і зовнішнього боргу, так це теоретична некоректність реформ, що проводяться.
Тенденції першого парадокса далі похідні - поява ще одного парадокса, якою є стагнація реального сектора економіки, деформація його структурних пропор-цій.Всупереч класичним канонам і характерним для розвинених економік нормам, в Україні нефінансові корпорації, тобто підприємства і орагнизации, що виробляють товари і послуги, які забезпечують біля 60% валової доданої вартості, внаслідок розподільних і перераспределительных процесів не тільки втрачають додану ними вартість, але хранически виявляються в боргах, які приблизно рівні 1/10 частки ВВП, і мають негативні показники чистого зберігання.Чиста зовнішня заборгованість під-приємств досягає 30% сумарних зовнішніх боргів країни.
Можна привести приклад, але на перший погляд він покажеться не до місця, але він добре дає зрозуміти реальну картину в секторі домашніх господарств.У 1996-1999 роках їх гранична схильність до споживання становила 0,966, відповідно до заощаджень - 0,034 при нормальних пропорціях 80:20. Низький життєвий рівень населення, його реальних прибутків сповільнюють процеси зберігання і переходу до формування раціональних фінансових потоків, які в свою чергу протидіють відновним тенденціям в економіці. [5.c8]
Приватна власність вважається двигуном ринкової економіки, але в структурі інвестицій, які повинні доводитися на неї, становить тільки 7,6% вкладень.
Ще однією проблемою в Україні до сих пір є непосильний податковий тягар. Хорошим прикладом цього служить вартісна структура ВВП, отримана на основі міжгалузевого балансу.В Україні спостерігається невідповідність різних галузей економіки з позиції валового прибутку і оподаткування.Так, наприклад, енергетика має валовий прибуток в розмірі 51,2% доданої вартості, а легка промисловість - 1%.І навпаки, чисті податки на продукти становили 2,3% - в електроенергетики і 51,1% в легкій промисловості.
Безліч невідповідностей валового прибутку і податків властива і іншим галузям економіки.Внаслідок цього, перекоси в системі вартісного складу галузей не дозво-ляють ввести в дію механізми прогресивних зсувів.
Це можна проілюструвати на прикладі електроенергетики.Питома вага електро-складової у випуску українських товарів становить 25%, що в 4 рази більше ніж у США і в 8,3 рази більшому ніж у Франції. Тому такі показники ведуть до втрати конку-рентоздатності вітчизняних товарів, оскільки більша частина енергоносіїв оплачується взаємозаліками.Наші высокоприбуткові галузі не спроможні реалізувати за гроші товарну продукцію, відповідно галузі-споживачі - її сплатити.Тому звідси слідує, що при випереджальному зростанні цін за енергоносії фізичні обсяги випуску продукції энергокомплекса скорочуються, при цьому загострюючи энерго кризу в країні.
Якщо на ці проблеми подивитися з макроекономічної сторони, то ці поцеси спричиняють збільшення проміжного споживання і відповідне скорочення ресурсів валової доданої вартості, яка втілює в собі потенціал поточного споживання і накопичення в інтересах економічного зростання.На збільшення частки проміжного споживання і структурної дкформацию економіки впливає той факт, що питома вага енергоємних і сировинних галузей в 1999 році становила 53,7% вартості промислової продукції проти 21% в 1990 роки.Але в також час фактичні прибутки цих галузей невелики, оскільки значна частка їх валового прибутку реалізовується через продукцію галузей, виробляючих кінцевий продукт. [5.c8]
Тому лише зважена податкова реформа і інші заходи з регулювання прибутковості галузей, здатні розблокувати тромби реального сектора, створити нормальні умови для виробництва і реалізації доданої вартості в економіці загалом.
Важливою також є проблема комунальних платежів.МВФ, як відомо, постійно наполягає на повній компенсації їх вартості.Звісно, їх зрозуміти можна: за все треба платити.Але їх умови оплати прийнятні для таких країн як США, Німеччина, Франція, але не Україна, оскільки у нас дуже маленька оплата труда (середньомісячна оплата труда становить 219 гривень).Просто стає очевидно: якщо домогосподарству потрібно сплатити 100-130 гривень квартирних і комуналних внесків, то залишок є настільки низьким, що підриває основи сукупного попиту населення, а значить спонукальні імпульси розвитку економіки країни.
Всі ці факти підтверджують необхідність корекції теоретичних і фактичних початків реформування в Україні.
Ми запозичаємо західну ліберальну модель без її антимонопольного регулювання і соціального захисту, прагнемо до економічного зростання без інновацій і великого виробництва, ідейно підтримаємо підприємництво і структурну перебудову без фінан-сового капіталу, впроваджує ринкове господарство без його головного атрибута - грошей.У цьому корінь проблем пропорційного розвитку сфери реальної економіки і фінансового сектора.
Тепер перейдемо до третього парадокса розвитку економіки України, який тісно пов'язаний з розвитком фінансового сектора.Цей парадокс -монетарна політика. Вини-кає питання: в чому ж суть цього парадокса? Відповідь: його суть - у відсутності всу-переч очікуванням, позитивного впливу монетарної політики, що проводиться на рин-кову середу.
У чистій теорії взаємозв'язок між макроекономічними індикаторами полягає в дотриманні двох пропорцій: рівновага мыж інвестиціями і заощадженнями, а також рівновага попиту і ліквідність грошовою масою.Кількісно їх співвідношення визна-чаються процентними ставками і коливанням цін.У економіці України монетарна полі-тика породила ′′криве дзеркало′′.
Темпи економічного зростання по Дж.М.Кейнсу виражаються розмірами інвестицій, які приходять на одиницю ВВП.В нашій країні ця залежність не працює, оскільки національні заощадження неухильно меншають, відповідно знижується міра їх конвер-тації в інвестиції.Чисті заощадження в останні роки не перевищують 0,2-0,3% ВВП. Плюс до цього ж неврівноваженість між заощадженнями і інвестиціями поєднується з масовими чинниками переважного використання інвестиційних ресурсів на спеку-лятивні цілі, а розрив між пропозицією і попитом на гроші виявляється в кризі неплате-жів.
Високі процентні ставки перешкоджають інвестиційній активності.Так, в 1999 році ставка рефінансування становила 45% при річному індексі інфляції в 19%. Закономірним було б мати в такій ситуації реальну ставку процента на рівні 25-26%, а фактично середньозважена ставка по кредитах становила 57,7%.
Постійний дефіцит кредитних ресурсів пояснюється рівнем монетизації ВВП. На кінець 1999 року в Україні цей показник становив 17,6%(в країнах Східної і Центральної Європи стартовими для реформ були рівні показників 30-35%, а нормативними вважаються 60-70%.
Співвідношення об'єму ліквідних коштів з грошовою масою також характеризується хронічною неврівноваженістю.У цьому випадку вирішальним чинником є низька норма прибутку обробляючої промисловості і сільського господарства.
Потрібно зазначити, що монетарні обмеження визначаються станом фінансового сектора економіки -державних фінансів і банків.
У банковоском секторі, незважаючи на окремі приклади високопрофесійного управління і ефективної діяльності, положення справ критичне.
При всіх розмовах про вдалу грошову реформу, антикризове управління фінансовими потоками, банківський капітал не перевищує 1/8 середніх рівні держав Центральної і Східної Европи.Уровень депозитів становить тільки 9,9% до ВВП проти 53% в розвинених країнах.Строкові депозити, як база кредитної політики, становлять лише 3,6% до ВВП.Іменно тому питома вага кредитів в ВВП не перевищує 10% в порівнянні з 70-100% в нормальних ринкових системах.
Систематизація парадоксів розвитку української економіки не вичерпуються тільки вище за перерахованими проблемами, а саме - корекцією наукової концепції економічної трансформації, тупиками функціонування реального сектора і фінансів.
Для подальшого розвитку і виходу з кризи, в якій ми зараз знаходимося, нам як ніколи необхідна цілеспрямована, чітка і конструктивна економічна стратегія.Також необхідна нова постановка проблеми економічного зростання, але досягнення її неможливе без зваженої інвестиційної політики, яка заснована на реальних можли-востях внутрішніх заощаджень, яке зробить реальним збільшення ВВП на 20%.
Весь цей шлях треба пройти без повторення минулих помилок, ми повинні спи-ратися на нові ідеї і підходи, які ми виробимо самі, а не будемо копіювати у благопо-лучних сусідів. [5.c8]
Тепер безпосередньо перейдемо до аналізу економічного зростання.
1.2. Макроекономічна основа та економічне зростання
Можна порадуватися перші два місяці 2000 року радують явищем, про яке можна було мріяти: в Україні, нарешті, почалося економічне зростання.У порівнянні з відповідним періодом минулого року за січень ВВП виріс на 3,4%, за січень лютий - на 6,1%.Відповідні показники в промисловості становлять 5,3 і 10,2%.Очень приємна тенденція.<


Автор: Admin 10 липня 2007 | Переглядів: 35443 | Коментарi: 2801
 (голосів: 1)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 
That saves me. Thanks for being so senlisbe!


25 липня 2012 02:57

3jWZpN <a href="http://wxhnlmvlybom.com/">wxhnlmvlybom</a>


25 липня 2012 17:05

w5x3Cl , dokyuxbhbzue, [link=http://tsmqvuhuykkd.com/]tsmqvuhuykkd[/link], http://knkzmxxbbaje.com/


26 липня 2012 12:0014 серпня 2012 15:4521 вересня 2012 10:164 жовтня 2012 04:1714 жовтня 2012 17:5920 жовтня 2012 03:0427 жовтня 2012 07:151 листопада 2012 22:148 листопада 2012 05:4211 листопада 2012 16:352 грудня 2012 03:307 грудня 2012 05:3311 грудня 2012 14:1512 грудня 2012 22:2915 грудня 2012 18:112 травень 2013 09:082 травень 2013 09:098 травень 2013 12:138 травень 2013 12:138 травень 2013 12:138 травень 2013 12:1311 травень 2013 08:5112 травень 2013 15:19

This artlice keeps it real, no doubt.


29 травень 2013 19:17

hLrXI3 , rmqzgbdxekmj, [link=http://tpblsnmrmkmi.com/]tpblsnmrmkmi[/link], http://nsqhyiospwaz.com/


2 червня 2013 09:54

nexium 56040 sildenafil 8-P


7 червня 2013 13:497 червня 2013 13:497 червня 2013 13:52


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть